پیش ثبت نام دستگاه

لطفا فرم زیر را پر نمایید تا در اولویت قرار گیرید. در این مرحله هزینه ای پرداخت نمی نمایید. فراموش نکنید که به کمک تک تک شما در انجمن فعالیت های آن نیاز داریم. شما میتوانند تغییر را ایجاد نمایید.