تجهیزات کمکی برای بیماران مبتلا به ALS

تجهیزات کمکی نقش مهمی در زندگی بیماران مبتلا به ALS بر عهده دارد.
در ALS به تغییرات فیزیکی که به مرور زمان اتفاق می افتد، برای حفظ عملکرد بدن، به دستگا ههای کمکی نیاز می باشد. بیماری
هر فرد به صورت متفاوتی تأثیر می گذارد. به طور مثال ممکن است شما به صندلی چرخدار نیاز مبرم نداشته باشید و یا برای
شخص دیگری هیچ یک از دستگا ههای ارتباطی تخصصی مورد نیاز نباشد. در این بخش تلاش می شود به شما یک دید کلی از انواع
قرار گیرد داده شود.

لطفا Acessories-ALS را دانلود و چاپ نمایید